Friday, April 23rd 2021, 12:17am UTC+2

Giri. yapmad.n.z.

  • Giri.

1. Genel Yard.m Yap.s.

Sayın ziyaretçi, basta! für das recht auf stadt! sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen Yardım bölümünü okuyunuz. Yardım bölümü bu sitenin nasıl çalıştığını açıklamaktadır. Site özelliklerinin tümünü kullanabilmeniz için öncelikle kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt yaptırmak için kayıt formunu okuyabilir ya da kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız, buraya tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

1. Genel Yard.m Yap.s.

Bu web sitesi, site kullan.m.n. basitle.tirmekte ve ayn. zamanda bu siteyi kullan.rken bir güven hissi uyand.rmakta, belirtilen ö.elerin kullan.m.yla (dü.meler, menüler ve semboller) temiz, basit ve net bir kullan.m yap.s. sa.lamaktad.r. Kullan.lan ö.eler daima kendilerine has yerlerinde görüntülenecek .ekilde tasarlanm..t.r. Takip eden bölümler bu siteyi olu.turan baz. önemli ö.eleri tan.tmaktad.r.

Lütfen unutmay.n, sitenin kay.t özelliklerinden ya da yöneticinin getirdi.i baz. k.s.tlamalardan dolay., bu sitenin baz. özellikleri, taraf.n.zdan eri.ilebilir ya da eri.ilemez durumda olabilir.

Sayfa Ba.l...

Bu sitenin her sayfas.nda bulunan ve genellikle bir logonun ve/veya ba.l...n görüntülendi.i alan olan bu bölüm, ba.lang.ç sayfas. için kaynak bir ba.lant. olarak kullan.lmaktad.r. Ayr.ca Sayfa Ba.l...n.n etkile.imli arama yapma özelli.i de bulunmaktad.r. .çerisinde bulunan arama alan.na t.klanmas.yla daha kolay bir arama i.levi sunan ve "Geli.mi. Arama Seçenekleri" ni bar.nd.ran ilave bir menü görünecektir böylece kullan.c.lara daha etkin bir arama olana.. sa.lanmaktad.r.

Menüler

Sayfan.n Ba.l.k alan.nda iki adet menü bölümü bulunmaktad.r. .lki ba.l.k alan.n.n en üst k.sm.nda bulunan ve "Kullan.c. Menüsü" olarak bilinen ve "Ki.isel Alan" ba.lant.lar.n. bar.nd.ran bölümdür, ikincisi ise ba.l.k logosunun hemen alt.nda bulunan ve "Genel Alan" ba.lant.lar.n. bar.nd.ran "Ana Menü" bölümüdür. Kullan.c. forumda hangi sayfada olursa olsun bu bölümler daima görüntülenebileceklerdir.

Kullan.c. Menüsü: Ki.isel Alanda, siteye giri. ve ç.k.. seçenekleri, "Ki.isel Profil"inizi düzenleyebilmeniz için kullanaca..n.z sayfalara ait ba.lant.lar bulabilirsiniz. Bu bölümde kendinizle ilgili bilgiler girebilir, sayfan.z.n kendi iste.iniz do.rultusunda nas.l görünmesi gerekti.ini belirleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ek olarak kullan.c. ad.na t.klad...n.zda bir "Genel Profil" görüntülenecektir. Bu sayfada kullan.c. hakk.ndaki ilgili bilgilere ula.abilirsiniz. Ayr.ca bu ki.isel alanlar.n içerisinde di.er üyelere "Özel Mesaj" göndermenizi, de.i.ik temalar seçmenizi sa.layan (e.er birden fazla tema yüklenmi.se) seçeneklerin yan.nda di.er baz. seçenekler de bulunmaktad.r.

Ana Menü: Genel Alandaki dü.meler Ana Sayfa, Üye Listesi ve ayr.ca Yard.m alan.na gitmenizi sa.lamaktad.r. Lütfen unutmay.n bu alanda sadece yard.m bölümüne gitmenizi sa.lamayan de.i.ik dü.meler de bulunabilmektedir.

Görünüm Elementleri

Ço.u yerde metin biçimleri hakk.nda bilgilere ula.abilirsiniz. Örne.in, yeni konular ve mesajlar veya yeni özel mesajlar size neyin yeni oldu.unu ve neyin daha önceden incelendi.ini belirtmek için kal.n metinler ile belirtileceklerdir. Yeni mesajlar. okudukça bu kal.n metin biçimi orijinal metin biçimine dönecektir. Metinlerin kal.n gösterilmesine ek olarak, baz. bölümlerde kaç ö.enin incelenmedi.ini belirtmek üzere ilave bir say. bulunacakt.r.

S.ralanabilir Sekmeli Sütunlar

Sekmeli listeleme ile, örne.in, konu listesi ya da üye listesi, her sekmeye ait olan sütun ba.l.klar.n. kullanarak görmeyi arzu etti.iniz bilgileri rahatl.kla s.ralayabilirsiniz.

Grafiksel Semboller

Etkile.imli ve dinamik bir arayüz için pek çok grafiksel sembol kullan.lm..t.r. Forum yöneticisi taraf.ndan belirlenen seçeneklere ba.l. olmak üzere, belirli baz. semboller küçük ve a.a..y. gösteren siyah üçgenler .eklindedir. Bu gibi bir sembolün üzerine t.klad...n.zda, geli.mi. seçenekler bar.nd.ran ili.kili bir menü görünecektir. E.er yukar.da belirtilen sembolleri görmemi.seniz bunun nedeni bu seçenekleri kullanma izinlerinizin atanmam.. olmas.d.r.

"Breadcrumb"-Navigation

Size yol gösterip yard.m etmek amac.yla ba.l.k alan.n.n hemen alt.nda her sayfada bulunan ve "Breadcrumbs-Navigation" olarak bilinen k.s.m size forumun tam olarak neresinde oldu.unuzu göstermektedir. Ana sayfadan ba.lay.p kategoriler ve alt kategoriler .eklinde ilerleyen bu bölüm son olarak sizin bulundu.unuz sayfay. göstermektedir. Bu bölümdeki her ö.e bir ok ile birbirinden ayr.lm..t.r ve sizin ana sayfaya ya da gitmek istedi.iniz yere kolayca ula.arak yönünüzü bulman.z. kolayla.t.rmak için her ö.e kendine ait bir ba.lant. bar.nd.rmaktad.r.

Sayfa Gezmek

Sitenizin bir bölümü bir sayfadan daha fazla alana m. yay.l.yor? - Örne.in konu listesi ya da üye listesi gibi mi? - Çoklu sayfalar için basit ve elveri.li bir sayfa gezme arac. bulunmakta ve görüntülenecek sayfalar.n miktar.n. dinamik olarak de.i.tirebilmektedir. Bu araç size biraz daha fazla yard.mc. olabilmek için sayfan.n en üst ve en alt k.s.mlar.nda bulunmaktad.r.