Monday, November 30th 2020, 3:18am UTC+1

Giri. yapmad.n.z.

 • Giri.

3.3. Mesaj listesi

3.3. Mesaj listesi

Konu görünümü konu içerisindeki tüm mesajlar. göstermektedir, konuya ait son mesaj normalde listenin en sonunda bulunur.

Her mesaj için a.a..da belirtilen bilgilere ula..labilir:

 • Mesaj ba.l... (e.er girilmi.se)
 • Olu.turulma tarihi
 • Mesaj numaras. (bu numaraya t.klad...n.zda sadece mesaj.n ba.lant.s.na ula.abilirsiniz.)
 • Mesaj.n kendisi (Ek dosyalar, anketler, vb. ile birlikte.)
 • Düzenleme bildirimi (E.er bir mesaj düzenlenmi.se mesaj.n sonunda küçük bir bilgi bulunur.)
 • Yazar hakk.nda bilgi:
  • Kullan.c. Ad. (profil ba.lant.s.n. içeren)
  • Yazar.n .u an çevrimiçi oldu.unun gösterilmesi
  • Konuyu ba.latan.n ad. normalde e.ik yaz. ile görüntülenir
  • Kullan.c. derecesi / Kullan.c. ba.l...
  • Üye resmi
  • Mesaj say.s.
  • .leti.im olanaklar.
  • .ste.e ba.l. bilgiler
  • .mza
  • IP adresi (moderatörler taraf.ndan görüntülenmektedir)

..levler

 • Cevaplamak:

  Mesaj.n alt ve üst k.s.mlar.nda cevap yazmak için kullanaca..n.z birer dü.me bulacaks.n.z.

 • Mesaj düzenleme:

  Mesaj yazd.ktan sonra bu mesaj. düzenleyebilirsiniz, bunun için sadece düzenle dü.mesine t.klay.n.z. Yönetici kendi mesaj.n.z. düzenleyebilece.iniz bir zaman s.n.r. belirlemi. olabilir.

 • Mesaj raporlama:

  Bir mesaj. raporlayabilirsiniz. Bu özellik yasalar. ya da forum kurallar.n. hiçe sayan mesajlar içindir. Mesaj. raporlad...n.z an, bu konu ile ilgi bir moderatör hemen bilgilendirilecektir.

 • Mesajdan al.nt. yapmak:

  Ba.ka bir kullan.c. taraf.ndan yaz.lm.. bir mesajdan al.nt. yapabilirsiniz:

  • Do.rudan al.nt.:

   Mesaj.n tamam.ndan al.nt. yap.lacakt.r.

  • Al.nt. olarak i.aretlemek:

   E.er birden fazla mesajdan al.nt. yapmak istiyorsan.z, al.nt. yapaca..n.z mesajlar. seçebilirsiniz.

  • Bir mesaj.n bir parças.ndan al.nt. yapmak:

   E.er öncelikle bir mesaj.n bir parças.n. seçerseniz, seçti.iniz parçadan al.nt. yapabilirsiniz.

  • Bir metinin parçalar.ndan al.nt. yapmak:

   Ayr.ca bir mesaj içerisinde birden fazla parçay. seçebilir daha sonra birden fazla mesaj üzerinde bulunan bu parçalardan al.nt. yapabilirsiniz.

Denetimsel i.levler

Bilgi

Mesajlar.n alt.nda mesajla ili.kili ba.l.klara ve mesajla ilgili baz. istatistiksel bilgilere ula.abilirsiniz.

« 3.2. Konu listesi

3.4. Mesaj ekle »