nedjelja, 29 studenoga 2020, 00:51 UTC+1

Niste prijavljeni

 • Login

5. Pretraga

5. Pretraga

Na vrhu bi se trebala nalaziti polje za pretragu, u njemu upi.ete .to trebate kako bi skratili svoju pretragu, ovu opciju koristite prije otvaranje neke teme kako bi provjerili postoji li ve. tema s takvim sadr.ajem, pri tom odredite klju.ne rije.i s koje .ete koristiti za pretragu.

Sistem .e automatski pretra.ivati ovo u .emu se nalazite, npr ako se nalazite u forumu onda .e automatski pretra.ivat taj forum i sli.no. Ovo su mjesta za pretragu: postovi, teme i privatne poruke. Ako imate instalirane komponente npr kalendar onda .e pretraga pretra.ivati i kalendarske doga.aje.

Ovo su postavke pretrage:

 • Tra.enje pojma:
Izraz
Opis
+Tekst Izrazi s plusom ispred biti .e uklju.eni u pretragu.
-Tekst Mo.ete isklju.iti neki izraz iz pretrage tako da mu dodate minus.
Tekst Tekst2 Ako upi.ete samo rije.i onda .e pretraga tra.iti sve .to ima veze s upisanim rije.ima.
>Tekst <Tekst2 Sa strelicom mo.ete odabrati koji .e izraz biti va.niji od drugog.
+Tekst +(>Text2 <Text3) Mo.ete dodavati zagrade za zasebne pretrage. Npr. rezultati koji sadr.avaju "Tekst" i "Tekst2" ili "Tekst" i/ili "Tekst3". Izrazi koji su napisani prvi imat .e ve.i zna.aj u pretragi.
+Tekst ~Tekst2 Znak tilda vam omogu.ava da poni.tite va.nost. Rezultati koji imaju "Tekst" i "Tekst2" ne.e biti manje va.ni od "Tekst2" .
Tekst* Zvjezdica zamjenjuje sufikse, odnosno dodaje na kraju neka slova npr. "Tekstdkc" .e isto biti prona.en. Ovaj znak se stavlja na kraju rije.i.
"Tekst Tekst2" Navodnici vam omogu.avaju da ozna.ite vi.e rije.i. Tada .e rezultati samo prikazivat rezultate u kojima se pokazuje ova grupa. Npr za "Tekst, Tekst2" ne.e biti rezultata jer je zarez izme.u a to nije u tra.enim rije.ima.
 • Tra.i po autoru
 • U vremenskom periodu.
 • Sortiraj rezultate po.
 • Izaberite .to .ete tra.iti otvoriti .e vam se dodatne opcije:
  • Forum:
   Biti .e vam dana opcija da pretra.ite samo neke forume ili sve, tako.er mo.i .ete prikazati rezultate kao postove ili kao teme.
  • Privatne Poruke:
   Mo.ete izabrati u kojim .ete folderima tra.iti.

« 4. Moj Profil